Politika zaštite osobnih podataka i izjava o privatnosti

Odvjetnici Ingrid i Marin Barić (nadalje: odvjetnici) sukladno odredbama čl. 13. i čl. 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) ovom Politikom obavještava stranke o okolnostima i načinu obrade koje Odvjetnici vrše.

Odvjetnici mogu Vaše osobne podatke (ime i prezime, kontakt podaci, financijski podaci i drugi podaci) prikupljati kada nas angažirate u svojstvu Vašeg odvjetnika ili pravnog zastupnika uključujući i prije toga kada nas kontaktirate sa zahtjevom za pružanjem pravne pomoći, te kada nas kontaktirate kao mogućeg poslovnog partnera ili poslodavca, kao i u slučaju da nas sa zahtjevom za pružanjem pravne pomoći angažira protustranka. Navedene osobne podatke možemo prikupiti neposredno od Vas ili od protustranke, ili elektroničkim putem (komunikacijom putem e-maila).

U navedenim slučajevima Vaše osobne podatke prikupljamo u svojstvu voditelja obrade.  Voditelji obrade su odvjetnica Ingrid Barić i odvjetnik Marin Barić.

U slučaju bilo kakvog pitanja vezanog uz prikupljanje ili obradu osobnih podataka, slobodni ste obratiti se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: marin@odvjetnici-baric.com ili nam neposredno pisano preporučenom pošiljkom poslati odgovarajući zahtjev. Sukladno gore navedenom, Vaše osobne podatke u navedenim slučajevima prikupljamo u svrhu obavljanja naše službe, sukladno Zakonu o odvjetništvu. Pritom prikupljamo samo one podatke koji su nužni u navedenu svrhu, sukladno čl. 13. Zakona o odvjetništvu kojim je propisana obveza čuvanja kao odvjetničke tajne svih podataka koje kao stranka povjerite uredu ili koji u zastupanju Vas kao stranke postanu poznati na drugi način, a koja obveza obuhvaća širi krug podataka od osobnih podataka na koji se odnosi ova obavijest.

Prikupljene osobne podatke ne dostavljamo trećim osobama niti izvozimo izvan granica Europske unije, osim kada je to potrebno radi ispunjenja naših obveza iz ugovora koji smo s Vama sklopili odnosno kada smo to po zakonu dužni učiniti. Primjerice, Vaše osobne podatke ćemo dostaviti nadležnom sudu radi zastupanja u sudskom postupku, odnosno protustranci ili protustrankama koje zajedno s Vama sudjeluju u postupku u kojem Vam pružamo drugu vrstu pravne pomoći, odnosno dostavit ćemo ih nadležnim tijelima mirovinskog i socijalnog osiguranja kada Vas zaposlimo.

Vaše osobne podatke također možemo koristiti kada je to potrebno radi zaštite naših prava i obveza ili kada smo to dužni učiniti temeljem zakona.

Kategorije osobnih podataka su: vaši identifikacijski, kontaktni i bankovni podaci, podaci o drugim osobama koji su nužni za pokretanje i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima te općenito zastupanja i pravnog savjetovanja do kojih dođemo neposredno ili na bilo koji drugi način. Iznimno možemo prikupljati posebne kategorije osobnih podataka – podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji, ako je takva obrada nužna za uspostavu, ostvarenje ili obranu pravnih zahtjeva; kao i sve druge podatke koje dajete uredu prije ili tijekom trajanja zastupanja ili ugovornog odnosa pružanja drugog oblika pravne pomoći, a koji su nužni za pružanje naših usluga pravne pomoći.

Odvjetnici sve navedene podatke obrađuju sa svrhom izvršavanja Ugovora o zastupanju i zastupanja po bilo kojoj drugoj osnovi te izvršavanjem svih naloga koje joj u poslu može zadati davatelj punomoći – nalogodavac. Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno radi pružanja zatražene pravne pomoći, odnosno može postojati zakonska obveza za obradu određenih osobnih podataka, kao primjerice obveza temeljem Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Vaši osobni podaci mogu biti obrađeni i u svrhu izdavanja računa za pruženu pravnu pomoć te vođenja knjigovodstvenih isprava sukladno mjerodavnim propisima. Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.), odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji pružaju usluge zamjene u skladu sa Zakonom o odvjetništvu, pružatelji usluga IT podrške, kreditne i financijske institucije i slično, javni bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, vještaci, sudski tumači i prevoditelji, treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja Vaših osobnih podataka, ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano uz svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja našeg legitimnog interesa.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja i čuvaju sukladno našim obvezama propisanim propisima koji se primjenjuju na našu djelatnost (10 godina po pravomoćnom okončanju postupka koji smo za Vas vodili). Kada se ne primjenjuje navedena obveza, tada ćemo Vaše podatke čuvati u razdoblju od 6 godina računajući od okončanja pružanja pravne usluge koja ne obuhvaća zastupanje u sudskom postupku odnosno od okončanja naše druge poslovne suradnje, odnosno u razdoblju od 2 godine u odnosu na prikupljanje podataka potencijalnih kandidata za zaposlenje.

Ukoliko smo Vaše osobne podatke prikupili na dobrovoljnoj osnovi (potencijalni kandidati za zapošljavanje ili poslovni suradnici) u svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. U tom slučaju možete nam se obratiti pisanim putem ili dostavom e-maila na marin@odvjetnici-baric.com. Poduzimaju se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. U zaštiti Vaših osobnih podataka postupa se u skladu s našim Internim aktom o zaštiti osobnih podataka.

Poštujemo pravo ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva na našu adresu ili e-mailom na marin@odvjetnici-baric.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka nužno je da zahtjev za ostvarivanje prava bude predan u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u odvjetničkom uredu, poštom ili e-mailom. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati budući da  za slučaj da zaprimimo anoniman zahtjev, a ne možemo na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu nećemo postupati. U roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva biti ćete obaviješteni o odluci Ureda i poduzetim radnjama.

Obavještavamo Vas i kako naša web stranica koristi cookies tehnologiju odnosno tzv. funkcionalne kolačiće. Takve kolačiće redovito koriste i druge web stranice kako bi osigurale ispravan rad stranice. Kolačići su male tekstne datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo ili mobilni uređaj pomoću kojeg pristupate našoj stranici, a namijenjeni su tome da naša stranica “zapamti” Vaše aktivnosti odnosno postavke (npr. jezik, font, veličina slova) u nekom duljem razdoblju, a kako ih ne biste morali unositi prilikom svakog posjeta našoj stranici. Pomoću kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.

Odvjetnici Ingrid i Marin Barić